මූල්‍යමය රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ව්‍යාපෘති තොරතුරු නීතියට යටත්

 

මූල්‍යමය රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ව්‍යාපෘති සඳහා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ප්‍රකාශ කළේ ලංකාවේ පමණක් නොව කිසියම් හෝ විදේශ රජයක මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබන හෝ රාජ්‍ය අරමුදල් භාවිතා කරන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලින් අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තොරතුරු අයිතිය යටතේ පවතින බවය. වෙනත් රටක රජයකින් මූල්‍යමය සහාය ලබන ආයතනයක් ලංකාවට අදාලව කරන කටයුතු මොනවාද යන්න පිලිබඳව සොයා බැලීමට ජනතාවට අයිතිය තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේය.

ඕනෑම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් රාජ්‍ය මුදල් භාවිත කරන්නේ නම් රාජ්‍ය මුදල් භාවිතා කිරීම යනු මහජන මුදල් භාවිතා කිරීම යන පදනම යටතේ එවැනි රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන තොරතුරු නීතියට යටත් වන බව අමාත්‍ය කරුණාතිලක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.