දිවයිනේ ඕනම පොලිස් ස්ථානයකින් තොරතුරු ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කල හැක – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්

තොරතුරු අයිතිය යටතේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පොලිස් ස්ථාන ඇතුලු ආයතනවලින් තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී තොරතුරු නිලධාරීවරයා වශයෙන් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම දිස්ත්‍රික් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු කටයුතු කරන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (සැලසුම් සහ සැලසුම්) බී.කේ.එස් රවීන්ද්‍ර මහතා RTIwire  වෙත පැවසීය.

තොරතුරු අවශ්‍ය ඕනෑම කෙනෙකුට දිවයිනේ ඕනම පොලිස් ස්ථානයක් වෙත සිය තොරතුරු ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කල හැකි ය. ඊට අවශය සම්බන්ධිකරණය අදාල පොලිස් ස්ථානය මගින් සිදු කිරීමෙන් පසුව එම පොලිස් ස්ථානය වෙතින්ම තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවද  රවීන්ද්‍ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

“පොලීසිය සමඟ පැවැත්වුණු සාකච්ඡාවලදී දිස්ත්‍රික් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු තොරතුරු නිලධාරීවරයා වශයෙන් පත් කිරීම යෝ‍ග්‍ය බව තීරණය  වුනා. වගකිව යුතු නිලධාරීවරයෙකු පත් කිරීම සුදසු බවයි පොලීසියේ අදහස වී තිබුණෙ.ඒ අනුව ඔවුන් එම පත් කිරීම් කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. සමහර ස්ථානවල දැනටමත් පොලීසියේ තොරතුරු නිලධාරීන් පත් කර තිබෙනවා. ඉතා ඉක්මණින් එම  පත් කිරීම් කටයුතු අවසන් වෙයි. අපේ පුහුණු කිරීම්වලටත් පොලීසියේ අය සහභාගී වුනා.”

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ තොරතුරු නිලධාරීන් පත් කිරීම තවමත් සිදු වෙමින් පැවතිය ද පොලීසියෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොමැති බවත් දැනටමත් ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මකව ඇති නිසා ඕනෑම කෙනෙකුට පොලිසියට අදාල තොරතුරු ඉල්ලා සිටිය කි බවත් රවීන්ද්ර මහතා සඳහන් කලේය.