තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

RTI 01

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය

මෙම අයදුම්පත්‍රය පිරවීම අතවශ්‍ය නොවේ.මෙය පැහැදිලිව තොරතුරු ඉල්ලීමට ඔබගේ පහසුව සඳහා  පිළියෙල කර ඇත.අතවශ්‍ය තොරතුරු පැහැදිලිව සඳහන් කරමින් ලිපියක්, විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක් හෝ වාචික ඉල්ලීමක් ඔබට කල හැක.

තොරතුරු නිලධාරි,

……………………………………………………

01. අයදුම් කරුගේ නම …………………………………………………………….
02. ලිපිනය …………………………………………………………….
03. දුරකථන අංකය (තිබේනම්) …………………………………………………………….
04. විද්‍යුත් ලිපිනය(තිබේනම්) …………………………………………………………….
05. ඉල්ලා සිටින තොරතුරු පිළිබද විස්තර,

(ඉඩ මදිනම් වෙනම ලියා අමුණන්න)

I.            අදාළ ආයතනය

II.            ඉල්ලා සිටින තොරතුරු

III.           තොරතුරුවලට අදාල කාල පරිච්ඡේදය

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………..

06. තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ආකාරය

(අනවශ්‍ය කොටස් කපාහරින්න)

 

…………………………………………………………….

 

 

(අ. අදාළ වැඩ, ලේඛන,වාර්තා අධීක්ෂණය කිරීම සදහා,

(ආ. අදාළ ලේඛන හෝ වාර්තාවලින් සටහන්, උද්ධෘත හෝ සහතික පිටපත් ලබාගැනීම,

(ඇ. අදාළ ද්‍රව්‍යයන්ගේ සහතික කළ නිදර්ශන ලබා ගැනීම,

(ඈ. එම තොරතුරු පරිගණකයක හෝ වෙනත් යම් උපාංගයක ගබඩා කර ඇති අවස්ථාවකදී, ඩිස්කට්, ප්ලොපි, පටි, දෘෂ්‍ය කැසට්පට හෝ වෙනත් යම් විද්‍යුත් ක‍්‍රමයකින් හෝ මුද්‍රිත පිටපත් වශයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම

07. ඉල්ලුම්කරු වඩාත් කැමති භාෂා මාධ්‍යය ………………………………………………………………………
08.

 

 

ඉල්ලා සිටිනු ලබන  තොරතුරු ජීවිතය සහ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අදාල බවට විශ්වාස කරන්නේ නම් එය තහවුරු කරන කරුණු ………………………………………………………………………
09. වෙනත් විස්තර ………………………………………………………………………
10. පහත දැක්වෙන  ලියවිලි පිටපත් අමුණා ඇත.(තිබේ නම් පමණි)

I.            ……………………………………………………………………………………………………….

II.            ………………………………………………………………………………………………………..

III.            ………………………………………………………………………………………………………..

11. ඔබ ශ්‍රී ලාංකික පුරවසියෙක්ද? ඔව් / නැත

 

දිනය –

……………………………                                                                                                                                                               අත්සන