තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු දේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ඕනෑම රාජ්‍ය ආයතනයක වාර්තාගත තොරතුරකට ලඟා වීමට ඇති අයිතිය.

 

මහජන ආයතන යනු කවරේ ද?

රාජ්‍ය සේවය සලසනු ලබන ඕනෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් හෝ පුද්ගලික ආයතනයක්

උදාහරණ :

*නගර සභා

*රාජ්‍ය අරමුදල්වලින් පාලනය වන පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල වැනි ආයතන

*අමාත්‍යංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු

* රජයේ ටෙන්ඩර් ලබා ගෙන ඇති පුද්ගලික සමාගම්

*රජයට අයත් සංස්ථා

 

මට ලබා ගත හැකි තොරතුරු මොනවා ද?

*ඔබට අවශ්‍ය ඕනම තොරතුරක් ලබා ගත හැකිය ( එය පුද්ගලික අදාලත්වයක් නොවන්නක් විය යුතුය)

*පනතේ 11 කොටසේ ලැයිස්තුගත කර තිබෙන ජාතික ආරක්ෂාව සහ පුද්ගලික වෛද්‍ය වාර්තා වැනි කාරණාවලට අදාල තොරතුරු

 

මම තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද?

අදාල මහජන ආයතනයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රයක් පිරවීම මගින් හෝ ඔබ විසින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් (පහත නිදසුනක් බලන්න)

 

ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කල හැකි වන්නේ කවදා සිට ද?

2017 පෙබරවාරි 04 වැනිදා සිට

 

තවදුරටත් ගැටලු තිබේ ද?

පුවත් සඳහා www.rtiwire.com

නිතර ගැටලු යොමු කරීමට www.rtiwire.lk/faq/