තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රු. මිලියන 25 ක්

 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන විසිපහක මුදල් ප්‍රතිපාදන රජය මඟින් වෙන් කර ඇත. මෙම මුදල පුහුණු කිරීම්,  ප්‍රචාරණය සඳහා අවශ්‍ය වන මුද්‍රිත මාධ්‍ය, සම්පත් මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම හා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනෙකුත් වියදම් සඳහා යොදා ගැනෙන බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන සහ සැලසුම් අතිරේඛ ලේකම් බී.කේ.එස්. රවීන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කලේය.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවේශ විය  හැකි තුන්වැනි පාර්ශවයන් පිලිබඳව අමාත්‍යංශය අවධානය යොමු කර තිබෙන බවද ඔහු සඳහන් කරයි. තොරතුරු නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා වන අත්පොත් ආදී තොරතුරු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමට අදාල පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින්ද ආධාර ලබා දීමට යෝජනාවී තිබේ.

2017 වසර සඳහා අනුමත අයවැය මගින් ජනමාධ්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 3.3ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලදි.