තොරතුරු අයිතියට අදාළ ගාස්තු තොරතුරු කොමිසම  විසින් නිකුත් කෙරේ

තොරතුරු අයිතියට අදාළව තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී ගෙවිය යුතු ගාස්තු ඇතුලත් විශේෂ ගැස්ට් නිවේදනය ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පෙබරවාරි 03 වෙනිදා ප්‍රකාශයට පත් කරනු  ඇත.

එම  ගැස්ට් නිවේදනය මගින් ඉතා සරල ගාස්තු ක්‍රමයක් හදුන්වා දී ඇති අතර  ඒ අනුව  තොරතුරු අයදුම්පතක් සදහා කිසිඳු ගාස්තුවක් අය නොකෙරෙනු ඇත.තොරතුරු ඉල්ලා සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පළමු ඡායා පිටපත් 04 කිසිඳු හෝ ගාස්තු ගෙවීමකින් ලබා ගත හැකි වනු ඇත. ඊට වැඩ වැඩිවන සැම පිටුවකටම රුපියල් 2 ක  මුදලක් ගෙවිය යුතුය. ඒ හා සමානවම කිසියම් අයදුම්කරුවෙකු කිසියම් ලිපි ගොනුවක පරිගණක පිටපතක් (print out) ඉල්ලා  සිටින්නේනම් එම අයදුම්කරුටද පළමු පිටු 04 නොමිලයේ ලබාගත හැකි වන අතර ඊට වඩා වැඩි වන සෑම පිටුවකටම රුපියල් 4 බැගින් ගෙවිය යුතුය.

සෑම මුද්‍රිත ලිපිගොනුවකම පිටපත් ඉල්ලා සිටීමේදී පිටුවකට රුපියල් 4 ක් මුදලක් ගෙවිය යුතුය. කිසියම් අයදුම්කරුවෙකු සීඩී (CD) පටයකින් හෝ pendrive එකක් මගින් තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලසිටියහොත් එම උපකරණ මිලදී ගැණීමට ගිය මුදල පොදු අධිකාරියට ගෙවීමට සිදුවනු ඇත. අයදුම්කරුවෙකු එම උපකරනය ගෙන එන්නේනම් රුපියල් 20ක් ගෙවා පිටපත් ලබා  ගත හැක.

යම් අයදුම්කරුවෙකු ලිපිගොනුවක් පරීක්ෂා කෙරීමට ඉල්ලා සිටින්නේනම් පළමු පැයේදී එම ලිපිගොනුව නොමිලයේ පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව ඇත. ඉන්පසුව ගත කරන සෑම පැයකටම රුපියල් 50ක් අය කෙරේ. යොම ඉද්කීරීමක් හෝ ව්‍යාපෘතියක් පරීක්ෂා කිරීමේදීද නොමිලයේ පළමු පැය එය පරීක්ෂාවට ලක් කල හැකි අතර ඉන්පසු සැම පැයකටම රුපියල් පනහ බැගින් ගෙවිය යුතුය.

තොරතුරු ඉල්ලා සිටින අයදුම්කරුවෙකු ඊමේල් පණිවිඩ ඉල්ලා සිටියහොත් එම ඊමේල් පණිවිඩ නොමිලයේ ලබා දීමට පොදු අධිකාරිය කටයුතු කල යුතුය.

කෙසේනමුත් මෙම ගාස්තු දනට උප්පැන්න සහතික වෙළද බලපත් වැනි සහතික ලබාගැනීමට අදාළ වන්නේ නැත. ඒ සදහා දැනට අය කෙරෙන ගාස්තු තවදුරත් අයකෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම MT6 වැනි ෆෝරම තවදුරටත් නොමිලයෙම් ලබාගැනීමට හැක.