ඉල්ලීම් අසීමිත නම් තොරතුරු සපයන කාලය දිගු කල හැකියි – ජනමාධ්‍ය ඇමති ගයන්ත කරුණාතිලක

 

මහජන ආයතනවලින් තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී ඉල්ලීම් විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර ඉදිරිපත් වුවහොත් තොරතුරු ලබා දීමට අදාල ආයතනයට යම් කාලසීමාවක් ඉල්ලා සිටිය හැකි බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසයි.

“එක් ආයතනයකට එකවර ඉල්ලීම් විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන් තැන් අවමයි. ආයතන බොහොමයකට තොරතුරු ලබා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අසීමිතව ඉල්ලීම් ලැබුණු අවස්ථාවලදී දින14ට වඩා කාලය අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා කාලසීමාවක් ඉල්ලන්න පුළුවන්.”

පෙබරවාරි 04 වැනිදා තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර එදින සිට තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත